Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie remontu klatek w Lesznie przy ul. Holenderskiej 1-12.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni do dnia 4-08-2016 do godz. 15.00.

Przedmiar robót do odbioru w biurze Spółdzielni w godz. 8.00 – 15.00  lub mailowo na wskazany adres.

Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawcy:

1. aktualny odpis KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. Dokumenty potwierdzające stan zobowiązań względem:

a)     Skarbu Państwa w formie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b)     Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w formie aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
lub zaświadczeń, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.aktualne ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej- aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej równą wartości złożonej oferty,

4.doświadczenie Wykonawcy, w postaci wykazu robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 2 lat,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju,daty i miejsca wykonania.

5.Dowód wpłaty wadium w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące złotych 00/100)

Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego w PKO BP SA I o/Leszno nr konta
52 10203088 0000 8102 0003 9198

 tak by znajdowało się na wskazanym rachunku przed upływem terminu składania ofert.

 

Otwarcie ofert nastąpi 5 sierpnia br., wybrany wykonawca poinformowany zostanie na piśmie.

Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.

Poradnik - Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania

Przyczyny występowania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych

List polustracyjny

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016

Nowy członek Zarządu

Przetarg

Przetarg

Informacja

Objazdowa zbiórka odpadów

Informacja

KOMUNIKAT - Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Przetarg

Protokół z wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę drogi

Przetarg na mycie elewacji przy ul. Grunwaldzka 1-9

Protokół z otwarcia ofert

Przetarg ofertowy

Przetarg ofertowy

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Instrukcja obsługi szlabanu z telefonu komórkowego

Oferta sprzedaży lokalu

Życzenia

Otwarty szlaban w okresie Sylwestrowym

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Życzenia

PORADNIK: usuwanie pleśni/grzyba ze ścian

Wniosek o umorzenie kredytu "starego portfela"

RODO - ochrona danych osobowych

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

Umorzenie kredytu "starego portfela"

Usunięcie drzew

12 listopada

Życzenia

Godziny pracy

Stawki opłat na rok 2019

Przetarg ofertowy na sprzątanie

Powtórzenie przetargu na sprzątanie klatek i utrzymanie terenów zielonych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zmiana stawek opłat od dnia 1-05-2019

Informacja o godzinach pracy biura

Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Godziny pracy biura

Zmiana stawek opłat

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Przetarg ofertowy na termomodernizację

Przetarg na remont balkonów przy ul. Holenderskiej 13-21

Przetarg ofertowy na naprawę schodów z masy lastrykowej

Życzenia

Godziny pracy biura

Stawka opłaty za wywóz nieczystości

Przetarg ofertowy

Petycja do Prezydenta Miasta Leszna

Podrzucanie śmieci

Odpowiedź służb w sprawie podrzucania śmieci

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Zmiana stawek opłat od dnia 1-07-2020

Zmiana taryfy MPEC

Postępowanie w przypadku zakłócania spokoju

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

PRZETARG na remont schodów

Poszukiwana firma do utrzymania zieleni