Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie remontu klatek w Lesznie przy ul. Holenderskiej 1-12.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni do dnia 4-08-2016 do godz. 15.00.

Przedmiar robót do odbioru w biurze Spółdzielni w godz. 8.00 – 15.00  lub mailowo na wskazany adres.

Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawcy:

1. aktualny odpis KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. Dokumenty potwierdzające stan zobowiązań względem:

a)     Skarbu Państwa w formie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b)     Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w formie aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
lub zaświadczeń, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.aktualne ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej- aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej równą wartości złożonej oferty,

4.doświadczenie Wykonawcy, w postaci wykazu robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 2 lat,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju,daty i miejsca wykonania.

5.Dowód wpłaty wadium w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące złotych 00/100)

Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego w PKO BP SA I o/Leszno nr konta
52 10203088 0000 8102 0003 9198

 tak by znajdowało się na wskazanym rachunku przed upływem terminu składania ofert.

 

Otwarcie ofert nastąpi 5 sierpnia br., wybrany wykonawca poinformowany zostanie na piśmie.

Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.

Poradnik - Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania

Przyczyny występowania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych

List polustracyjny

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016

Nowy członek Zarządu

Przetarg

Informacja

Objazdowa zbiórka odpadów

Informacja

KOMUNIKAT - Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Przetarg

Protokół z wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę drogi

Przetarg na mycie elewacji przy ul. Grunwaldzka 1-9

Protokół z otwarcia ofert

Przetarg ofertowy

Przetarg ofertowy

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Instrukcja obsługi szlabanu z telefonu komórkowego

Oferta sprzedaży lokalu

Życzenia

Otwarty szlaban w okresie Sylwestrowym

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Życzenia

PORADNIK: usuwanie pleśni/grzyba ze ścian

Wniosek o umorzenie kredytu "starego portfela"

RODO - ochrona danych osobowych

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

Umorzenie kredytu "starego portfela"

Usunięcie drzew

12 listopada

Życzenia

Godziny pracy

Stawki opłat na rok 2019

Przetarg ofertowy na sprzątanie

Powtórzenie przetargu na sprzątanie klatek i utrzymanie terenów zielonych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zmiana stawek opłat od dnia 1-05-2019

Informacja o godzinach pracy biura

Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Godziny pracy biura

Zmiana stawek opłat

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Przetarg ofertowy na termomodernizację

Przetarg na remont balkonów przy ul. Holenderskiej 13-21

Przetarg ofertowy na naprawę schodów z masy lastrykowej

Życzenia

Stawka opłaty za wywóz nieczystości

Przetarg ofertowy

Petycja do Prezydenta Miasta Leszna

Podrzucanie śmieci

Odpowiedź służb w sprawie podrzucania śmieci

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Zmiana stawek opłat od dnia 1-07-2020

Zmiana taryfy MPEC

Postępowanie w przypadku zakłócania spokoju

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

PRZETARG na utrzymanie czystości

Życzenia

PRZETARG ofertowy na docieplenie elewacji

PRZETARG ofertowy na remont balkonów

UWAŻAJ NA FAŁSZYWYCH KOMINIARZY!

Jak oszczędzać ciepło

Zmiana stawek opłat

Uchwały Rady Nadzorczej

Zapytanie ofertowe - przeglądy

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej