Podaj stan liczników

Teraz można podawać stan liczników bezpośrednio przez internet, bez wychodzenia z domu, zbędnych telefonów czy nawet wysyłania maili. Wystarczy zarejestrować się na stronie i co miesiąc podawać stan liczników klikając "Podaj stan liczników".

Wspólnoty

Nasza spółdzielnia jest jednym z największych zarządców Wspólnot mieszkaniowych w regionie Leszczyńskim. Obsługujemy setki zadowolonych właścicieli mieszkań. Państwo też mogą powierzyć nam zarządzanie Waszą Wspólnotą. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Dokumenty i regulaminy

Pobierz wszelkie dokumenty związane z działalnością spółdzielni.

17.10.2017, 13:28
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zielone Światło" w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 oferuje do sprzedaży lokal o pow. 55m2 znajdujący się w przyziemiu budynku. Lokal na działalność biurową lub mieszkanie.   Telefony kontaktowe: Stefan Różanek kom. 605 094 054 biuro 65 520 0852 w godz. 8.00-15.00
Dotyczy wspólnot:
28.08.2017, 13:41
Dojeżdżając do szlabanu wykonujemy połączenie z numerem 664  046  067 (numer możemy zapisać w książce adresowej telefonu ponieważ jest numerem stałym). Szlaban odrzuci nasze połączenie po czym się otworzy. Połączenia można wykonać tylko z numerów zapisanych w bazie. ! Połączenie jest darmowe !
Dotyczy wspólnot:
17.05.2017, 15:29
Informujemy, że letnia przerwa w dostawie energii cieplnej natąpi w terminie od 26-06-2017 do 5-07-2017. Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac modernizacyjnych systemu ciepłowniczego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Dotyczy wspólnot:
12.04.2017, 11:17
Ciepłych i zdrowych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu prywatnym oraz zawodowym życzy: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy Spółdzielni
Dotyczy wspólnot:
11.04.2017, 08:06
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zielone Światło" w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Frankiewicza 3 w Lesznie ogłasza przetarg ofertowy na termomodernizację budynku przy ul. Frankiewicza 3 w Lesznie. Oferty nalezy składać w biurze SM Zielone Światło przy ul. Holenderskiej 3 w Lesznie do dnia 21-04-2017 do godz. 15.00. Więcej informacji pod nr 605 094 054  
Dotyczy wspólnot:
20.02.2017, 09:47
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zielone Światło" w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 1-9 w Lesznie ogłasza przetarg ofertowy na budowę parkingu przy ul. Grunwaldzkiej 1-9 w Lesznie. Oferty nalezy składać w biurze SM Zielone Światło przy ul. Holenderskiej 3 w Lesznie do dnia 6-03-2017 do godz. 15.00. Więcej informacji pod nr 605 094 054
Dotyczy wspólnot:

13.12.2016, 09:20
Niech ten szczególny czas Świąt sprawi, że życzliwość i miłość zagości w każdym domu, a radość i szczęście będzie Waszym udziałem.   Życzymy Państwu Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego 2017 Roku. Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Spółdzielni.
Dotyczy wspólnot:
13.12.2016, 09:03
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 ulega zmianie stawka spłaty normatywu – 3,30/m2. Osoby korzystające ze zlecenia stałego na spłatę kredytu prosimy o dokonanie zmiany kwot na zleceniach. 55,2  * 3,30 = 182,16/m-c   tj. 546,48 /kwartał 56,0  * 3,30 = 184,80/m-c   tj. 554,40/kwartał 62,9  * 3,30 = 207,57/m-c   tj. 622,71/kwartał 62,7  * 3,30 = 206,91/m-c   tj. 620,73/kwartał 69,6  * 3,30 = 229,68/m-c   tj. 689,04/kwartał 72,7  * 3,30 = 239,91/m-c   tj. 719,73/kwartał
Dotyczy wspólnot:
23.08.2016, 12:07
Dotyczy wspólnot:
23.08.2016, 08:30
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zielone Światło" w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 1-9 w Lesznie ogłasza przetarg na mycie ciepłą wodą, przy użyciu chemii, 900m elewacji (strona północna) budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1-9 w Lesznie. Oferty nalezy składać w biurze SM Zielone Światło przy ul. Holenderskiej 3 w Lesznie do dnia 30-08-2016 do godz. 15.00. Informacje pod nr 605 094 054
Dotyczy wspólnot: W-2 Grunwaldzka 1-9 ,

21.07.2016, 10:29
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie remontu klatek w Lesznie przy ul. Holenderskiej 1-12. Oferty należy składać w biurze Spółdzielni do dnia 4-08-2016 do godz. 15.00. Przedmiar robót do odbioru w biurze Spółdzielni w godz. 8.00 – 15.00  lub mailowo na wskazany adres. Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawcy: 1. aktualny odpis KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2. Dokumenty potwierdzające stan zobowiązań względem: a)     Skarbu Państwa w formie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b)     Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w formie aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.aktualne ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej- aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej równą wartości złożonej oferty, 4.doświadczenie Wykonawcy, w postaci wykazu robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 2 lat,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju,daty i miejsca wykonania. 5.Dowód wpłaty wadium w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące złotych 00/100) Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego w PKO BP SA I o/Leszno nr konta 52 10203088 0000 8102 0003 9198  tak by znajdowało się na wskazanym rachunku przed upływem terminu składania ofert.   Otwarcie ofert nastąpi 5 sierpnia br., wybrany wykonawca poinformowany zostanie na piśmie. Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.
Dotyczy wspólnot:
09.06.2016, 17:05
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zielone Światło" w Lesznie ogłasza przetarg ofertowy pt.:  „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu SM „Zielone Światło” w Lesznie” Oferty należy składać do dnia 20-06-2016 w biurze  przy ul. Holenderskiej 3.  Przedmiar robót oraz specyfikacja do odbioru w Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Światło przy ul. Holenderskiej 3 w godz. 7.30-15.30 lub do pobrania na stronie.   Do pobrania: SIWZ Kosztorys wykonawcy
Dotyczy wspólnot:
02.06.2016, 15:11
Informujemy, że letnia przerwa w dostawie energii cieplnej na cele ciepłej wody użytkowej, spowodowana koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych systemu cieplnego przez MPEC Sp. z o.o. następi w terminie od 27-06-2016 do 6-07-2016
Dotyczy wspólnot:
31.05.2016, 08:28
Leszno, dnia 31-05-2016 K O M U N I K A T Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 na podstawie art. 40 par.1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (2003, Nr 188, poz. 1848  z późn. zm.) oraz par. 47 ust. 1, par. 48 Statutu Spółdzielni, informuje, że dnia 22 czerwca 2016 tj. środa o godz. 17.00 w Auli Szkoły Podstawowej Nr 12, przy ul. Rumuńskiej w Lesznie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. W związku z tym Zarząd Spółdzielni przedstawia następujący porządek obrad: Proponowany porządek obrad 1.                   Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 2.                    Przyjęcie porządku obrad – Uchwała nr 1. 3.                    Wybór komisji:             a) mandatowo-skrutacyjnej             b) wniosków i uchwał             c) wyborczej     4.             Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok 5.             Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok 6.             Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 rok 7.             Dyskusja nad sprawozdaniami. 8.             Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 rok – Uchwała nr 2 b) przyjęcie kierunków działania Spółdzielni na rok 2016 Uchwała nr 3 c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej  za 2015 rok – Uchwała nr 4 d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok – Uchwała nr 5 e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Uchwała nr 6, nr 7, nr 8 9.             Wybór Rady Nadzorczej – Uchwała nr 9 10.         Uchwała nr 10 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd w 2016 roku. 11.          Uchwała nr 11 w sprawie zamknięcia bramą drogi wjazdowej na osiedle oraz zamontowania monitoringu. 12.          Wolne głosy. 13.            Zakończenie obrad.   Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje wszystkich członków, że sprawozdanie finansowe oraz projekty uchwał wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni od dnia 1 czerwca br. i będzie można zapoznać się z nimi w godzinach urzędowania tj. poniedziałek – piątek  7.30 – 15.30.   Zarząd
Dotyczy wspólnot:
25.05.2016, 14:37
Informujemy, że dnia 27 maja br. tj. piątek biuro będzie nieczynne.
Dotyczy wspólnot:
12.04.2016, 14:14
Z okazji jubileuszu 25 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Światło” oraz Dnia Dziecka organizujemy dla członków naszej Spółdzielni imprezę integracyjno-sportową na „Polanie Trzech Dębów” w Lesznie. Przewidywany dzień rozpoczęcia 4 czerwca 2016 r. w godz. 14.00 – 20.00 Dużo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Smaczna grochówka, ognisko, kiełbasa z grilla oraz napoje chłodzące. Zapisy oraz program imprezy w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej od dnia 11-04-2016 do dnia 9-05-2016. Koszt od osoby 1 PLN Zapraszamy Zarząd Spółdzielni Rada Nadzorcza   OPIS Imprezy integracyjno-sportowej na „Polanie Trzech Dębów” z okazji 25lecia Spółdzielni Członek Spółdzielni (mąż, żona oraz dzieci) zgłoszone do zamieszkania na ul. Holenderskiej – 1,00 / os. najbliżsi krewni (syn, córka i ich dzieci) zamieszkali poza spółdzielnią: - 20,00 / osoba dorosła - 1,00 / dziecko Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.   PROGRAM IMPREZY Strzelanie do tarczy z wiatrówki Badminton Przeciąganie liny gry zespołowe i inne niespodzianki
Dotyczy wspólnot:
31.03.2016, 09:12
Informujemy, że dnia 23 kwietnia br. tj. sobota odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci. Prosimy o uprzątnięcie zbędnych przedmiotów, mebli, sprzętu AGD i RTV z części wspólnych nieruchomości.   Zbiórka odpadów zaczyna się od godz. 6:00 i do tej właśnie godziny zużyty sprzęt i odpady wielkogabarytowe powinny znaleźć się przy kontenerach (jednak nie wcześniej niż 24 godz. przed planowaną zbiórką).
Dotyczy wspólnot:
25.03.2016, 07:54
Informujemy, że dnia 25-03-2016 (tj. piątek) biuro Spółdzielni czynne jest do godz. 12.00  
Dotyczy wspólnot:
14.03.2016, 12:25
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 ulega zmianie stawka spłaty normatywu – 3,33/m2. Osoby korzystające ze zlecenia stałego na spłatę kredytu prosimy o dokonanie zmiany kwot na zleceniach.   55,2 * 3,33 = 183,82/m-c tj. 551,46 /kwartał 56,0 * 3,33 = 186,48/m-c tj. 559,44/kwartał 62,9 * 3,33 = 209,46/m-c tj. 628,38/kwartał 62,7 * 3,33 = 208,79/m-c tj. 626,37/kwartał 69,6 * 3,33 = 231,77/m-c tj. 695,31/kwartał 72,7 * 3,33 = 242,09/m-c tj. 726,27/kwartał
Dotyczy wspólnot:
19.02.2016, 08:51
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Niepodległości 118-130 w Lesznie ogłasza przetarg ofertowy na remont klatek schodowych. Oferty należy składać do dnia 29-02-2016 w biurze Zarządcy przy ul. Holenderskiej 3.  Przedmiar robót do odbioru w Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Światło przy ul. Holenderskiej 3 w godz. 8.00-15.00
Dotyczy wspólnot:
15.02.2016, 12:05
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul Włodarczaka 12-16 w Lesznie ogłasza przetarg ofertowy na remont klatek schodowych. Oferty należy składać do dnia 29-02-2016 w biurze Zarządcy przy ul. Holenderskiej 3.  Przedmiar robót do odbioru w Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Światło przy ul. Holenderskiej 3 w godz. 8.00-15.00
Dotyczy wspólnot:
14.01.2016, 08:17
Informujey, że w związku z awarią na sieci MPEC w dniu dzisiejszym do godz. 21.00 nie będzie centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Za utrudnienia w imieniu MPEC przepraszamy
Dotyczy wspólnot:
30.09.2015, 13:43
Informujemy, że Rada Nadzorcza uchwąłą 8/2015 z dnia 25-09-2015 dokonała wyboru członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Zielone Światło". Do Zarządu, w miejsce Jacka Jakubowskiego, wybrano Dariusza Przybylskiego. Uchwała dostępna do wglądu biurze Spółdzielni.
Dotyczy wspólnot:
28.09.2015, 08:55
Informujemy, że Rada Nadzorcza Uchwałą nr 7/2015 z dnia 1-01-2016 przyjęła stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.   Uchwała oraz uzasadnienie do pobrania w dziale DOKUMENTY I REGULAMINY
Dotyczy wspólnot:
02.12.2014, 08:52
Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2015 ulega zmianie stawka spłaty normatywu – 3,37/m2. Osoby korzystające ze zlecenia stałego na spłatę kredytu prosimy o dokonanie zmiany kwot na zleceniach.   55,2 * 3,37 = 186,02/m-c tj. 558,06 /kwartał 56,0 * 3,37 = 188,72/m-c tj. 566,16/kwartał 62,9 * 3,37 = 211,97/m-c tj. 635,91/kwartał 62,7 * 3,37 = 211,30/m-c tj. 633,90/kwartał 69,6 * 3,37 = 234,55/m-c tj. 703,65/kwartał 72,7 * 3,37 = 245,00/m-c tj. 735,00/kwartał  
Dotyczy wspólnot:
29.08.2014, 11:19
List polustracyjny w nawiązaniu do lustracji pełnej przeprowadzonej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatrosko-Własnosciowej Budownictwa Wielorodzinnego "Zielone Światło" w okresie od 15-07-2014 do 28-08-2014. Oryginał listu oraz protokół polustracyjny do wglądu w biurze Spółdzielni.
Dotyczy wspólnot:
17.03.2014, 14:51
Osoby zainteresowane przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność proszone są o kontakt z biurem Spółdzielni. Zaświadczenia o wysokości zadłużenia lokalu wydawane będą na prośbę zainteresowanych osób. 
Dotyczy wspólnot:
05.03.2014, 09:47
Wg opracowania dr inż. Wojciecha Koral – pracownika naukowego Instytutu Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach pt. „Bilans wody w budynkach wielorodzinnych – przyczyny oraz sposoby ich redukcji” występują m.in. następujące przyczyny rozbieżności wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy mieszkaniowych: przecieki w instalacjach spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza (np. poprzez dławienie zaworu spłuczki lub przepuszczanie uszczelek przy nocnym wzroście ciśnienia w instalacji) próg rozruchu wodomierza jest to próg poniżej którego wodomierz albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100% niejednoczesność odczytów wodomierzy stosowanie ryczałtu przy braku odczytu wodomierza w mieszkaniu zaokrąglenie odczytu do pełnych m3 (ma znaczenie przy niewielkim poborze wody) montaż wodomierza mieszkaniowego (montaż pionowy zamiast poziomego powoduje obniżenie dokładności wskazań) stosowanie wodomierzy niskiej klasy pomiarowej ( zastosowanie wodomierzy klasy B, lecz zamontowane pionowo spadają do klasy A- najniższej- , użycie spłuczek ciśnieniowych ( powoduje „zrywanie” sprzęgła magnetycznego wodomierza, pomiar zostaje zafałszowany nawet o 50% uszkodzenie lub ingerencja w wodomierz (obecnie istnieją już przyrządy do wykrywania oddziaływania magnesem na wodomierz) zapowietrzenie instalacji – uderzenie hydrauliczne możliwe po każdorazowej awarii na sieci zewnętrznej, szczególnie gdy wodomierz zainstalowany jest w najwyższym, punkcie instalacji „przebicie” ciepłej lub zimnej wody przy zastosowaniu baterii mieszalnikowych (należy zastosować zawory zwrotne na cyrkulacji cieplej wody) zanik ciśnienia dyspozycyjnego spowodowany zdławieniem zaworu przed wodomierzem, zarośniętą, zamuloną instalacją wewnętrzną w budynku, szczególnie w mieszkaniach na „kolankach” o małych przekrojach), zarośnięta wężownica w piecykach gazowych, zabrudzone sitka wylewek w bateriach punktów czerpalnych wody.   Stwierdzić należy, że suma wskazań wszystkich wodomierzy i wskazanie wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu do budynku mają prawo różnić się, ponieważ każdy z wodomierzy obarczony jest indywidualnym błędem wskazań, mieszczącym się w granicach błędów dopuszczalnych.   Praktycznie nie jest możliwe ustalenie jakim błędem wskazania wodomierza obarczona jest rzeczywista objętość dostarczonej wody (nawet jeśli określona jest krzywa błędów wskazań konkretnego wodomierza), ponieważ nie jest możliwe ustalenie wartości strumieni objętości wody przepływowej przez każdy wodomierz w warunkach użytkowania.   Z wyliczeń teoretycznych, nie uwzględniających wpływu warunków instalacyjnych, różnica między wskazaniem wodomierza głównego i suma wskazań wodomierzy indywidualnych może sięgnąć 10%. Wpływ warunków instalacyjnych może tę różnicę zwiększyć Wynikające stąd wnioski prowadzą do stwierdzenia, że tylko przypadkiem wskazania wodomierza głównego mogą być równe sumie wskazań wodomierzy indywidualnych. Podkreślić jednak trzeba , że wspólnota mieszkaniowa zawsze rozliczać się musi wg wskazań wodomierza głównego.
Dotyczy wspólnot:
27.10.2011, 14:05
Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym przez  www.irkom.org.pl poradnikiem: "JAK KORZYSTAĆ Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA" Poradnik w formacie PDF można pobrać tutaj
Dotyczy wspólnot:
27.10.2011, 09:52
Informujemy, iż weszła w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.   Art.2. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art.12 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu: W przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, spłata przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega odprowadzeniu przez spółdzielnię mieszkaniową do funduszu Dopłata, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z późn. zm.) 2) w art.121 uchyla się ust. 2   Wyciąg z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Art. 12.  1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego: 1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków — spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa, 2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.   11. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni. 12. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni. 13. W przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, spłata przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega odprowadzeniu przez spółdzielnię mieszkaniową do Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z późn. zm.). 2. (uchylony). 3. (uchylony). 4. Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 5. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Art. 121.   1. Statut spółdzielni może przewidywać ograniczenie możliwości przeniesienia przez spółdzielnię na inne osoby własności lokali mieszkalnych w domach dla inwalidów, osób samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu. 2. (uchylony).
Dotyczy wspólnot:

Poradnik - Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania

Przyczyny występowania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych

Dotyczy wykupu mieszkań KFM przy ul. Holenderska 13-21

List polustracyjny

Stawka spłaty normatywu - Holenderska 1-12

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016

Nowy członek Zarządu

AWARIA w MPEC

Przetarg

Przetarg

Spłata normatywu 2016

Informacja

Objazdowa zbiórka odpadów

Informacja

KOMUNIKAT - Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Przetarg

Protokół z wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę drogi

Przetarg na mycie elewacji przy ul. Grunwaldzka 1-9

Protokół z otwarcia ofert

Spłata normatywu od dnia 1 stycznia 2017

Przetarg ofertowy

Przetarg ofertowy

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Instrukcja obsługi szlabanu z telefonu komórkowego

Oferta sprzedaży lokalu